Proekt

Сключен договор по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

Feb 21, 2020 12 by Пламен Балев


Фирма "Завод за Телефонна Апаратура" - АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0557-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Подобряване на производствения капацитет в  "Завод за Телефонна Апаратура" - АД

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Банско

Общ размер на допустимите разходи: 419 637,00 лева, от които 249 684,02 лева европейско финансиране и 44 061,88 лева национално финансиране.

Общата цел: Засилване на конкурентоспособността и експортния потенциал на  "Завод за Телефонна Апаратура" - АД, чрез внедряване в производствения процес на най-модерното технологично оборудване в сектора.

Специфични цели:

1. Увеличаване на производствения капацитет;

2. Повишаване на експортния потенциал;

3. Нарастване на производителността;

4. Нарастване на нетните приходи от продажби.

Планирани дейности: 

Подобряване на производствения капацитет в  "Завод за Телефонна Апаратура" - АД чрез закупуване на:

ЛИНИЯ ЗА АСЕМБЛИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ

www.eufunds.bg

Договор № BG16RFOP002-2.040-0557-C01