ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА на „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА” АД

 

  1. 1.      ОБСЕГ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.1.  Настоящите Общи условия за производство и продажба се прилагат за всички настоящи и бъдещи взаимоотношения между „ ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА” АД, съкратено „ЗТА” АД  наричано, по-долу „Доставчик” от една страна и от друга страна всички негови Клиенти(наричани още „Купувачи”) по отношение на производството, продажбата и доставката на изделия, детайли и предоставянето на услуги.

 

1.2. Настоящите Общи условия са неразделна чест от офертите на „ЗТА” АД. Същите са публикувани в Интернет на електронен адрес: http://zta-bg.com/, или са приложени или се предават заедно с офертата/договора на Купувача. В случай, че Купувачът след получаване на офертата не оспори писмено и незабавно настоящите Общи условия, същите започват да действат в отношенията между страните, като дерогират общите условия за покупка на Купувача, ако има такива.

 

1.3.  Всяка продажба от страна на ЗТА АД ще се осъществява при пълно съгласие от страна на Купувача със сроковете и условията, посочени, по-долу, в настоящите Общи условия, независимо дали двете страни имат сключен договор за покупко-продажба помежду си или не, освен когато в този договор или по друг начин те са изрично променени при съгласие между двете страни, изразено в писмена форма.

 

1.4.  Продажба се осъществява само след изрично и безусловно приемане/потвърждение от ЗТА АД на поръчката на Купувача.

 

  1. 2.      ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

2.1.  ЗТА АД се задължава да продаде на Купувача продукт, отговарящ на качествените, количествените и технически изисквания на клиента. Купувачът от своя страна е задължен да  заплати съответния продукт или услуга в изисквания от Доставчика срок.

 

2.2.  Ако Доставчикът смята за необходимо да модифицира детайли, за да могат да се произвеждат по-добре, разходите ще бъдат начислени на Купувача, като за това трябва да има получено предварително неговото писмено съгласие.

 

2.3.  В случаите, когато в съответствие с договора Доставчикът трябва да осигури модели /шаблони, инструменти или оборудване/, Купувачът трябва да възстанови разходите на Доставчика за замяната или ремонта им поради нормално износване или амортизация или други причини, за които Доставчикът не носи отговорност.

 

  1. 3.      ПРАВИЛА ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ/ЗАЯВКА. ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ.

3.1.   Независимо от формата на запитване за производство и закупуване на продукция в ЗТА АД, се подготвя отговор/оферта.При изготвянето на отговора/офертата се вземат предвид както всички технически, икономически, търговски и юридически изисквания на клиента, така и техническите, технологични възможности и икономическата изгода за Доставчика.

 

3.2.  В случай, че не може да бъде представена оферта, поради технологическа невъзможност за изпълнение, Клиентът се информира за това от представител на отдел „ Маркетинг и продажби” .

 

3.3.  При необходимост, по време на подготовката на офертата, съответното длъжностно лице се обръща към Клиента, за да се постигне пълно съгласуване на офертата.

 

3.4.  Преди да се представи оферта или преди да се приеме поръчка или подпише договор,

Офертата, поръчката или договора се преглеждат/проверяват по отношение на изискванията, свързани с продукта в ЗТА АД. Доставчикът е обвързан единствено при условията на писмено потвърждаване на поръчката, което е основа за правна сделка. ЗТА АД приема за изпълнение поръчката след като Клиентът писмено потвърди съгласието си с условията от представената му оферта. Ролята на оферта може да изпълни и спецификация на прегледания продукт/услуга.

 

3.5.  При устно запитване, приемащия запитването, след като се убеди, че са изяснени условията и изискванията за изпълнение, изисква от клиента писмено потвърждение на устно съгласуваните условия.

 

3.6.  Дадена поръчка се счита за приета, само ако е изрично потвърдена от Доставчика в писмен вид чрез писмо, имейл, факс или друго писмено средство на комуникация.

 

  1. 4.      ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОФЕРТИ, ПОРЪЧКИ/ДОГОВОРИ.

4.1.  Всички предложения за изменения или допълнения на приета оферта, поръчка или договор се обсъждат по същия начин, както при нейния преглед и за приетите изменения се уведомява Купувача, ако инициатор на промяната е Доставчика или Доставчика, ако инициатор е Купувачът.

 

4.2.  ЗТА АД приема за изпълнение измененията, след като Клиента писмено потвърди съгласието си за предоставените му нови условия. За заявки/поръчки, по които има сключен договор, се подготвя и подписва с клиента анекс, отразяващ съгласуваните изменения.

 

4.3.  Всяка промяна, направена от Купувача по отношение на офертата на Продавача, следва да бъде изрично и писмено приета от Продавача.

 

 

 

  1. 5.      ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ.

Уведомяването на Клиента включва готовността за продажба и уточняване сроковете за предаване на стоката и заплащането и.

 

  1. 6.      МЯСТО НА ДОСТАВКА.

Освен ако друго не е договорено писмено, всички доставки са „ франко завода (ex works)”.

 

  1. 7.      СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА                               

Сроковете за доставка са фиксирани в потвърждението на поръчката. В случай, че изпълнението на някой от сроковете е обвързано с предварителното изпълнение на задължение на Клиента, то срокът се отчита от датата, на която Клиентът реално е изпълнил задължението си.

 

8.  ЦЕНИ И СРОКОВЕ НА ПРАЩАНЕ. ЗАБАВЕНО ПРАЩАНЕ

 

8.1.  Цените по отговор на запитване могат да бъдат променяни от ЗТА АД, поради промени в цените на суровините, материалите или енергоносителите, преди потвърждаването на поръчка.

 

8.2.  Цената по фактура е изцяло дължима и се заплаща в рамките на 30 дни от датата на издаване на фактурата, освен ако не е уговорено друго с допълнително писмено споразумение между двете страни.

 

8.3.  Получател на всички плащания е ЗТА АД. Освен ако друго не е договорено писмено, преводите се извършват чрез директен банков превод по сметката на получателя, посочена във фактурата.

 

8.4.  При частична или пълна забава, на което и да е от предвидените плащания, Купувачът дължи на ЗТА АД заплащането на забавеното задължение, ведно с начислена върху него законна лихва за всеки ден забава.

 

8.5.  За частична или пълна забава, продължила повече от 60 /шестдесет/ дни Продавачът има право да претендира от Купувача забавеното му задължение, ведно с начислената законна лихва за забава до края на 60-дневния срок, а след това също и неустойка в размер на 0,5 % на ден върху забавеното пращане до окончателното изпълнение на задължението, но не повече от пълния размер на забавеното плащане.

 

8.6.  В случай, че забавата продължи повече от 6 месеца, ЗТА АД си запазва правото да предяви допълнителни искове.

 

8.7.  В случай, че Купувачът не спази сроковете за плащане или други свои задължения по тази или други сделки,  ЗТА АД има право, без да накърнява останалите му права, да прекрати изпълнението на своите задължения до момента на плащане или до момента на изпълнение на задълженията, както и да упражни правото си за удължаване на срока на доставката, като уведоми писмено за това Купувача.

 

8.8.  Ако Купувачът не е заплатил дължимата сума в рамките на шест месеца, Доставчикът има право да прекрати договора с уведомление в писмен вид до Купувача и да претендира за пълна компенсация за понесените загуби.

 

8.9.  Клаузите 8.4, 8.5, 8.6 и 8.7 не отменят и не ограничават всякакви други действия на ЗТА АД за защита на права, произтичащи от наличието на просрочени задължения.

 

9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

 

9.1. Доставчикът запазва правото на собственост върху стоките до момента на пълното заплащане на цялата сума, дължима по договора, включително лихви и неустойки.

 

9.2.  Рискът от погиване или повреждане на стоката преминава от Доставчика върху Купувача при предаване на стоката, съобразно условията на доставка.

 

9.3.  При неизпълнение на задълженията от страна на Купувача, включително в случай на забава на плащане или неплащане на уговорената цена, Доставчикът е в правото си, при спазване на разпоредбите на закона да развали договора и/или да поиска връщане на доставените стоки. Искането за връщане на стоките само по себе си не представлява декларация за отказване или разваляне на договора и Доставчикът има право да изиска връщането на стоката и да запази правото си да развали договора.

 

9.4.  В случай, че Купувачът отмени вече потвърдена поръчка, преди Доставчикът да е предприел действия по реализирането и, Доставчикът е в правата си да развали договора.

 

9.5.  В случай, че Купувачът отмени вече потвърдена поръчка след като Доставчикът е предприел действия по осъществяването и, Доставчикът си запазва правото да развали договора, като Купувачът следва да компенсира Доставчика за всички направени разходи и извършена работа до датата на прекратяване, както и за всички дружи преки и косвени последици, от които Доставчикът би спечелил при изпълнението на поръчката.

 

9.6.  Ако Купувачът неоснователно откаже да приеме стоката, Доставчикът може да развали договора като има право на неустойка в размер на 50 (петдесет) % от цената на стоката.

 

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 

10.1.  Доставчикът има право да получи цената на произведения продукт както и заплащане на разходите по транспорта на стоките от страна на Купувача.

 

10.2.  Доставчикът има право да иска от Купувача необходимото съдействие при изпълнение на поръчката и осъществяване на доставката.

 

10.3. Доставчикът има право да иска приемане на доставката от Купувача и подписване на съответния приемо-предавателен протокол.

 

10.4.  Доставчикът се задължава да достави поръчаните стоки съгласно уговореното в настоящите общи условия.

 

10.5.  Доставчикът се задължава да прехвърли правото на собственост върху стоките на Купувача в съответствие с уговореното в настоящите общи условия.

 

10.6.  Доставчикът се задължава да осигури за сметка на Купувача, транспорта по доставката до местоизпълнението, посочено в чл.6 от настоящите общи условия.

 

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА      

 

11.1.  Купувачът има право да иска от Доставчика да осъществи доставката в срок и без отклонения.

 

11.2.  Купувачът е длъжен да окаже необходимото съдействие на Доставчика при изпълнение на възложената поръчка и осъществяване на доставката.

 

11.3.  Купувачът е длъжен да приеме от Доставчика доставената стока, чрез подписване на съответния приемо-предавателен протокол.

 

11.4.  Купувачът е длъжен да заплати цената на произведения продукт, както и разходите по транспорта на доставените стоки, съгласно уговореното в настоящите общи условия.

 

11.5.  Купувачът е длъжен да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията да уведоми Доставчика при условията и в сроковете, уговорени в настоящите общи условия.

 

12.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

12.1.  Купувачът и Доставчикът се задължават да пазят конфиденциалност по отношение на всякакъв вид информация, предоставяна помежду им.

 

12.2.  Клиентът предпазва и гарантира ЗТА АД срещу всички последици от действия, които биха били предприети срещу него заради изпълнението на поръчката, по повод права на трети страни върху индустриална собственост или интелектуална такава като патент, търговска марка или регистриран дизайн.

 

13.  РЕКЛАМАЦИИ И ДЕФЕКТИ

 

13.1. Купувачът е длъжен да информира писмено ЗТА АД като предостави максимални подробности за своите възражения, относно качеството и/или количеството, като удостовери истинността на своето възражение чрез предоставяне на следната информация:

номер на поръчка/номер и дата на фактурата, снимки и/или други документи, доказващи несъответствие и данни за рекламирания детайл(описание на несъответствието, партиден номер на рекламирания детайл, брой рекламирани детайли и при несъответстващ обем на партидата, данни за недостига/излишъка в количеството).

 

13.2.  Всякакви възражения относно видими дефекти се предявяват от Купувача в срок до 15 дни след получаване на изделията в местоназначението, посочено в съответните документи по експедицията.

 

13.3.  Уведомяването за скрити дефекти се извършва писмено незабавно след тяхното откриване, но не по-късно от 60 дни от датата на получаване на продуктите или в рамките на две години, когато е договорен такъв гаранционен период.

 

13.4.  ЗТА АД се задължава да отговори на подадено възражение в срок от 15 дни след получаване на доказателствата по него.

 

13.5.  Доставчикът не носи отговорност за дефекти, резултат от материали и услуги, предоставени или посочени от Купувача.

 

13.6.  Доставчикът носи отговорност само за дефекти, които се проявяват в условията на писмено договорената експлоатация и при правилно използване на продуктите.

 

14. ФОРСМАЖОР

 

14.1.  Всяка от страните има право временно да прекрати изпълнението на задълженията си по договора при наличието на „непреодолима сила” (форсмажор). Страните приемат, че под

„непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, съответно потвърждението на поръчка, което прави изпълнението му невъзможно и не е могло да бъде предвидено, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и други подобни събития. Купувачът (наричан още „Клиент”) и Доставчикът се съгласяват, че липса на парични средства и настъпила регионална или световна икономическа криза не представляват непреодолима сила по смисъла на настоящите Общи условия. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа.

 

14.2.  Всички изпратени вече пратки от предприятия на ЗТА АД, обаче, трябва да бъдат приети от Купувача.

 

14.3.  Страната, позоваваща се на форсмажорно събитие трябва незабавно да уведоми в писмен вид другата страна за въздействието и за прекратяването на това обстоятелство.

 

14.4.  Ако форсмажорното събитие попречи на Купувача (наричан още „Клиент”) да изпълни задълженията си, той трябва да компенсира Доставчика за разходите, понесени при съхраняване на продуктите.

 

14.5.  Всяка от страните има право да прекрати договора с уведомление в писмен вид до другата страна, ако изпълнението на договора е временно прекратено по клауза 14.1 в продължение на повече от 6 /шест/ месеца.

 

15. СУК и СУОС

 

ЗТА АД е сертифицирано по Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и по Системата за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015 и произвежда изделията при съблюдаване на изисквания за качество, опазване на околната среда и в съответствие с всички законови норми и разпореждания.

 

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО   

 

За всеки спор относно съществуването и действието на сключен договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия и/или в писмен договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

 

17. ЧАСТИЧНА НЕПРИЛОЖИМОСТ

 

Ако част от Общите условия е неприложима или в несъответствие със закана, то това не води до неприложимост или невалидност на всички останали клаузи от настоящите общи условия. Ако клауза или текст от общите условия се считат за такива, то тогава страните следва да уговорят нова, която да е приложима и да не е в противоречие със закона или други норми, като първоначалната цел и смисъл се запазват.

 

18. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

18.1.  Ако някоя от страните изпадне в несъстоятелност или в ликвидация, или е назначен синдик, или по друг начин се окаже във финансово положение, при което може с основание да се предположи, че тя няма да бъде в състояние да изпълнява задълженията се, другата страна има право да развали договора, ако първата страна в рамките на 10 /десет/ дни не даде задоволителна гаранция за изпълнението на договора.

 

18.2.  Гореизложеното не ограничава правото на Продавача да претендира обезщетения за всички реално претърпени от него вреди, включително и за пропуснати ползи.

 

18.3.  В случай, че дадена разпоредба от настоящите общи условия стане невалидна или неприложима, валидността на всички останали разпоредби няма да бъде засегната. Невалидна разпоредба ще бъде заменена от валидна такава, която се доближава в максимална степен до първоначалното значение.

 

 

18.4.  Освен ако изрично не е договорено друго, фактът че Клиентът/Купувачът изпраща поръчка за производство до Доставчика се счита за потвърждение от страна на Клиента/Купувача, че се е запознал с настоящите Общи условия и че приема прилагането им в отношенията си със ЗТА-АД.

 

18.5.  Настоящите общи условия влизат в сила от 01.11.2020г. И се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.

 

18.6.  Допълнения и изменения на настоящите общи условия се считат за валидни само ако са потвърдени от ЗТА АД в писмена форма.