Proekt

Публична покана за обществена поръчка.

26.05.2020 by Пламен Балев


ЗТА АД обявява обществена поръчка за: Доставка, монтаж и
въвеждане в експолоатация на линия за асемблиране на печатни платки
по проект № BG16RFOP002-2.040-0557-C01  
Подобряване на производствения капацитет в "Завод за телефонна апаратура" АД
 

Съответната линия се състои от:
1) Автоматичен принтер за спояваща паста;
2) Монтажен автомат за печатни платки;
3) Пещ за спояване на печатни платки с принудителна конвекция;
4) Инспекционен конвейер за печатни платки.
 Обща прогнозна стойност на процедурата: 419 637.00 лв., без ДДС. 
Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването е не по-дълъг от 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договор за доставка,
но задължително в рамките на срока за изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0557-C01.
Датата за приключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0557-C01 е 17.02.2021 г. 
Документите по процедурата са налични на следния линк
 
https://eumis2020.government.bg/Report/db9805e3/5c3fa9f6-1a05-4934-916d-5c304d890597