png iso 14001

ISO 14001:2015

27.08.2015 by


Управление на околната среда BS14001

ЗТА-АД беше сертифициран с ISO 14001 през Юли 2017 година. Дейността на предприятието е насочено към опазването на околната среда, намаляване на замърсяването чрез контрол на въздействията, които оказва върху околната среда със свойте дейности, продукти или услуги.

 

Контролира използването на природните ресурси при производството и свързаните с това процеси, чрез постоянно подобряване на аспектите свързани с опазването на околната среда. За постигането на целите, програмите за екология се съгласуват със съответните закони и правила за опазване на околната среда. Системите за управление на околната среда дефинират предметите и целите за предотвратяване и намаляване на замърсяването при производството и свързаните с това процеси с цел предотвратяване влиянието върху природата.

ЗТА-АД също представлява и директивата RoHS (Ограничение на опасните вещества), съобразно индивидуалните изисквания на клиента. RoHS определя ограничението и/или премахването на опасни вещества. Това включва олово, други вещества от повечето електронни компоненнти, продукти и възли


14001